Go Home
Daisuke 'Davis' Motomiya
Hikari 'Kari' Yagami
Daikari Evidence
The truth
Daikari Researches
Fanlisting
Go back to TD page

Affiliates